W Holandii mamy tzw. Ustawę o piciu i gastronomii (Drank en Horecawet)

Ważne ustalenia z tej Ustawy to:

- Zabrania się sprzedawania napojów alkoholowych osobom poniżej 16 lat.

- Zabrania się sprzedaży wysokoprocentowych napojów alkoholowych (procentowa zawartość alkoholu >35%) osobom poniżej 18 lat.

- Przy sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do sprawdzenia dowodu tożsamości. 

Inne ustalenia: Wetboek

Zabrania się nalewania alkoholu osobom, które znajdują się wyraźnie pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Osoby te nie mogą zostać także wpuszczone do lokalu gastronomicznego (a więc osobie w stanie nietrzeźwym można odmówić wstępu do kawiarni). Artykuł 453 niderlandzkiego kodeksu karnego określa, że ten, „kto będąc wyraźnie w stanie nietrzeźwym znajduje się na drodze publicznej, podlega karze". Karze podlega też ten, kto "znajdując się w stanie nietrzeźwym, w miejscu publicznym utrudnia ruch lub zakłóca porządek, bądź zagraża bezpieczeństwu innych osób, bądź wykonuje jakiekolwiek działanie, podczas gdy pożądana jest szczególna rozwaga lub przezorność dla zapobiegnięcia zagrożenia dla życia lub zdrowia osób trzecich". W praktyce policja nie będzie aktywnie występowała przeciwko pijanej osobie. Policja ma jednak możliwość interwencji w przypadkach zakłócania porządku, takich jak nadmierny hałas, kłótnie sąsiedzkie, zaczepianie innych, itp. Najczęściej zezwala się wtedy komuś na odespanie w celi swojego zamroczenia i dopiero wtedy osoba ta zostanie zwolniona. 

Picie w miejscach publicznych

W wielu gminach obowiązuje Powszechne Rozporządzenie Gminne, które zakazuje w granicach gminy lub w określonych miejscach (np. w parkach) publicznego spożywania napojów alkoholowych. Niekiedy obowiązuje to w wyznaczone dni podczas pewnych imprez (np. mecze piłkarskie lub jakieś uroczystości), ale nierzadko jest to zabronione na stałe. 

Prawo o ruchu drogowym

W Holandii obowiązują surowe zasady dotyczące uczestnictwa w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu lub narkotyków.W dalszej części znajdziesz więcej informacji na ten temat. 

 Polacy mieszkający za granicą coraz częściej decydują się rozpocząć studia. I to nie tylko na lokalnych uczelniach! Polskie szkoły wyższe przygotowują specjalne oferty skierowane do rodaków pracujących w całej Europie, również w Holandii.

Pionierem wśród wszystkich polskich uniwersytetów jest Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna z Łodzi – największa polska uczelnia niepubliczna, która posiada również
Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny w Rotterdamie. Prowadzony jest tutaj nabór na studia I-go stopnia na takie kierunki jak:
•    informatyka
•    pedagogika
•    filologia o specjalności angielski
•    zarządzanie

WSHE koncentruje się przede wszystkim na potrzebach studenta - jeśli ktoś chce pracować w Holandii, a jednocześnie studiować w języku polskim – uczelnia to umożliwia. Studentom oferowany jest kreatywny, innowacyjny i przyjazny sposób studiowania. Zapewnia to nie tylko wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, ale również możliwość korzystania z biblioteki cyfrowej uczelni. Ponadto WSHE, tak jak inne uczelnie wyższe, oferuje możliwość zdobycia stypendium - w szczególności socjalnego i naukowego.

 W Holandii urlop macierzyński przysługuje pod pewnymi warunkami, zarówno pracownicy, jak i osobie bezrobotnej.

Urlop macierzyński w Holandii przysługuje ciężarnej pracownicy, a także ciężarnej bezrobotnej, która otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy lub świadczenie z tytułu inwalidztwa. Osoba bezrobotna spełniająca te warunki powinna ubiegać się o urlop macierzyński za pośrednictwem Instytutu Świadczeń Pracowniczych (UWV).

W przypadku samozatrudnienia nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego. W placówce komunalnych świadczeń socjalnych można jednak ubiegać się o specjalny dodatek. Jednym z warunków jego uzyskania jest kontynuowanie działalności gospodarczej.

W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego matce zamiast pensji należy się dodatek, który powinien być równy wysokości wynagrodzenia. Istnieje jednak limit określony na podstawie dziennej stawki, który wynosi 174,64 euro. Jeśli więc matka zarabia powyżej tej granicy, jej dochody w czasie trwania urlopu się zmniejszą.

Szukaj domu w Holandii

Miasto
Pokoje od
Cena od
Cena do
Nieruchomosci Holandia

Sport

Facebook